Osakekauppa – mitä osakkeista ja niiden myynnistä tulee ymmärtää

Osakkeiden hankkiminen ja niiden myyminen on mielenkiintoinen ja mahdollisesti tuottoisa harrastus. Osakekauppa on yksinkertaisimmillaan halua omistaa osa itselleen mielenkiintoisesta yrityksestä sen osakkeiden muodossa.

Osakkeiden ostossa osa yrityksestä hankitaan omaan omistukseen. Osakkeita ostaessa osakkeen ostaja hankkii rahallaan osuuden yrityksestä ja osakkeen myyjä luopuu vastavuoroisesti omasta osuudestaan. Osakkeen ostajaa kutsutaan yleisesti sijoittajaksi, mikäli hankinnan tarkoituksena ei ole siirtyä koko yrityksen omistajaksi.

Osakekaupassa omistuksen koko on suhteessa ostajan hankkimiin osakkeisiin. Mitä suuremman määrän osakkeita sijoittaja omistaa, sitä isompi omistusosuus hänellä on koko yrityksestä.

Vaikka osakkeiden avulla saakin omistusoikeuden yritykseen, eivät yksittäiset sijoittajat yleensä saa kovin suurta päätäntävaltaa yrityksen asioihin. Kuitenkin osakkeiden mukana osakkeenomistaja saa itselleen oikeuden esimerkiksi äänestää yrityksen asioista. Tämän lisäksi osakkeenomistajalla on oikeus yrityksen maksamiin osinkoihin.

Sisällysluettelo

Osakekauppa on sijoittamisen muoto

Osakekauppaa voi käydä sijoitusalustoilla

Osakekauppa toimii hyvin perinteisen kaupankäynnin tavoin. Osakkeiden kaupassa eri puolilla toimivat aina ostaja ja myyjä, jossa myyjä luopuu omasta omistuksestaan rahaa vastaan ja ostaja saa omilla varoillaan hankittua itselleen osuuden haluamastaan yrityksestä.

Kaupankäynti tapahtuu jommankumman toimijan aloitteesta. Ostajan tehtävänä on määrittää hinta, jolla hän on valmis hankkimaan kyseisiä osakkeita. Osakkeenomistaja eli mahdollinen myyjä taas määrittää hinnan, jolla hän on valmis luopumaan omistamastaan osakkeesta.

Kuten normaalissakin kaupankäynnissä, myyjän ja ostajan hintamäärityksen kohdatessa, syntyy osakekauppa, jossa omistusoikeus sekä raha liikkuvat päinvastaisiin suuntiin.

Osakkeen hinta on siis kahden eri kaupankävijän yhdessä sopima, eikä hinta ole täten vakio. Yleensä markkinoilla osakkeen hinnaksi ilmoitetaan viimeisimmän kaupan hintatoteuma, mutta tämä ei enää päde seuraavan kaupan kohdalla. Osakekaupan hinta määräytyy aina osto- ja myyntihinnan kohdatessa ja jos nämä kaksi eivät kohtaa ei osakekauppaa synny.

Vaikka hinta määräytyykin markkinoilla aina ostajan ja myyjän yhteistyönä, on osakkeella silti aina olemassa tietty arvo, jonka määräytyminen tapahtuu kyseisen yhtiön toimintojen mukaan. Hintaan vaikuttavia asioita ovat sijoittajien odotukset osakkeen arvon muutoksesta.

Arviointiin liittyy vahvasti yhtiön historia sekä tulevaisuuden näkymät. Mikäli yhtiön arvo on sijoittajien mielestä nousemassa, on myös osakkeiden myyntihinta myyjän osalta oltava korkeampi. Samoin myös ostajan mielestä osakkeen arvon noustessa, on osakkeesta mahdollista maksaa enemmän.

Osakkeen arvo ei siis määräydy pelkästään yrityksen sen hetkisen koon tai omistusten arvojen summana, vaan arvoon vaikuttaa aina odottamat sekä sijoittajien spekulaatiot yhtiön arvon muutoksesta. Mikäli yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta, voi osakkeiden arvo olla huomattavasti suurempi kuin yrityksen realisoitavien omistusten arvo samalla hetkellä.

Miten osakkeiden hinta vaihtelee?

Osakkeiden hintaan vaikuttaa erittäin monia eri asioita, mutta jotta olisi helpompi ymmärtää, miten markkinahinta määräytyy, on syytä avata osakkeen syntymistä.

Vaikka osakkeet ovatkin omistusosuuksia yrityksestä, ei osakkeita silti yleensä osteta suoraan yritykseltä, vaan osakekauppa tapahtuu lähes aina kahden eri sijoittajan välillä. Suoraan yritykseltä osakkeita on yleensä ostettavissa vain niiden mennessä pörssiin eli listautumisannissa.

Mikä on listautumisanti?

Listautumisannilla tarkoitetaan ensimmäistä kertaan, kun yritys alkaa myymään osakkeitaan pörssissä. Listautumisen eli pörssiin menemisen tarkoituksena on kerätä pääomaa ja varoja yrityksen toimintaa varten, joten lähestulkoon kaikki myyntituotot menevät yhtiölle.

Ainoastaan rahoitusyhtiöiden ja pankkien palkkiot vähentyvät tästä summasta. Listautumisanti on ensimmäinen julkinen myynti yrityksen osakkeille, joten yhtiöt ovat erittäin kiinnostuneita listautumisannin osakkeen hinnasta. Mitä korkeampi hinta osakkeella on, sitä korkeampi myös yhtiön osakkeiden myynnillä keräämä varallisuus.

Osakkeen pörssihinta?

Osake on siis itsessään omistusosuus yhtiöstä, joka on listautunut. Suurin osa osakekaupasta tehdään pörssissä osakkeenomistajien välillä, eli tämä tarkoittaa, että yhtiö itsessään ei ole mukana kaupankäynnissä. Osakekaupan hinta muodostuu myyjien ja ostajien hinta-arvioista niiden kohdatessa, joten hinta vaihtelee jatkuvasti.

Osakkeen pörssihintaan vaikuttavat monet asiat, mutta yhtiön tila on tärkein osakkeen hintaan vaikuttava tekijä. Voittoa takovan ja tulevaisuuden näkökulmiltaan valoisan yhtiön osakkeen hinta on korkea, sillä se todennäköisesti tuottaa osinkoa, eli voittoa osakkeenomistajilleen. Osakkeen korkeasta hinnasta hyötyvät siis niin sijoittaja kuin yhtiö itsessään.

Yhtiö voi myös vapauttaa lisää osakkeita osakkeen hinnan ollessa muuten korkealla, jos yhtiö tarvitsee lisää varoja oman toimintansa pyörittämiseen. Tätä toimenpidettä sanotaan uudeksi listautumisanniksi.

Yhtiö siis myy itse omistamiaan osakkeita. Korkea osakehinta on yhtiölle hyödyllinen myös muista syistä. Korkea osakkeen hinta luo turvallisuuden tunnetta yhteistyökumppaneiden ja esimerkiksi rahoituksen hankintaan muilla keinoin kuin myymällä omistuksia.

Osakekaupan yksityiskohdat ja tavoitteet

Osakekaupassa on muistettava kaikkien eri osapuolien tavoitteet niiden olemassaolon aikana. Yhtiö pyrkii osakkeilla hankkimaan varallisuutta toiminnan kehittämiseen ja yhtiön tilan parantamiseen. Toisaalla sijoittajat pyrkivät hankkimaan osakkeita, joiden avulla he voivat kasvattaa omaa varallisuuttaan yhtiön toimintaa rahoittamalla.

Sijoittajan näkökulmasta tavoitteita on pääsääntöisesti kahdenlaisia. Sijoittajan tavoitteena on tehdä sijoituksia, jotka ovat hänen näkökulmastaan kannattavia.

Eli yhtiö tuottaa hänelle lisää varallisuutta osinkojen muodossa tai sitten sijoittajalla on mahdollisuus lisätä omaa nettovarallisuuttaan myymällä osakkeet korkeampaan hintaan kuin millä hän on ne itse hankkinut. Voidaan kuitenkin summa, että osakekaupan tavoitteena on aina mahdollisimman suuren varallisuuden hankinta eli rahan tekeminen.

Seuraavassa esittelemme tapoja, joilla osakekauppaa ja rahaa voi tehdä pörssissä.

Pitkäaikainen sijoittaminen

Osakekaupassa ajan merkitystä ei missään nimessä voi väheksyä. Parhaimmat osakesalkut ovat yleensä sisältäneet tiettyjä osakkeita vuosikymmeniä, jolloin markkinan yleinen kehitys on saanut kehitettyä osakkeen arvoa rahassa.

Pitkäaikainen sijoittaminen tuottaa myös hyvin osuneen valinnan kohdalla niin sanottua korkoa korolle- ilmiötä, jossa aiemmin saatu tuotto alkaa tuottamaan edelleen.

Vipuvoima

Osakekauppa netissä mahdollistaa myös vipuvoiman käyttämisen osana osakekaupankäyntiä. Vipuvoiman avulla voi ostaa enemmän osakkeita kuin mihin sinulla olisi kyseisellä hetkellä oikeasti varaa.

Vipuvoiman hyödyntäminen voi antaa sinulle mahdollisuuden tienata huomattavasti enemmän kuin ilman vipuvoiman käyttöä, mutta kuten normaalistikin suurempi tuotto-odottama tarkoittaa myös isompaa riskiä. Vipuvoimaan hyödyntäessä onkin tärkeää ymmärtää sijoittamiseen ja treidaamiseen liittyvät riskit, sillä sijoituksen menettäminen kokonaisuudessaan on mahdollista.

Millainen on osakekauppa verotus?

Selvitä miten osakkeita verotetaan

Osakkeista saatavia tuloja verotetaan Suomessa, kuten muitakin tuloja. Suomessa pääomaverotusluokat ovat ansiotuloverotus sekä pääomatuloverotus.

Näistä kahdesta osakekaupan tuottoja verotetaan pääomatuloverotuksen keinoin. Pääomatulon verotus Suomessa on 30 % 30 000 euroon saakka. 30 000 euron ylittävältä osalta veroprosentti kasvaa hiukan ja tätä suurempiin voittoihin käytetään veroprosenttia 34 %.

Varainsiirtovero osakekauppa on myös asia, johon sijoittajan on syytä tutustua. Pörssissä varainsiirtovero osakekaupasta ei tarvitse maksaa. Eli ostaessa sijoittaja ei joudu maksamaan varainsiirtoveroa.

Mikäli kyseessä on kuitenkin listaamaton yhtiö, joka myy omia osakkeitaan, joutuu tällöin maksamaan 1,6 % verran varainsiirtoveroa. Yleisin esimerkki tällaisesta on asunto-osakkeen ostaessa maksettava varainsiirtovero. Asunto-osakeyhtiöt ovat listaamattomia yhtiöitä, joista ihmiset hankkivat osakkeita.

Osakekauppa netissä

Tätä nykyä osakekauppa on siirtynyt pääosin internetin välittäjien kautta tapahtuvaksi toiminnaksi. Erilaisia osakevälittäjiä on verkossa useita ja tunnetuimpien osakevälittäjien palvelut ovat helppokäyttöisiä ja kuluttomia monessa mielessä.

Osakekauppa netissä on myös varainsiirtoverovapaata, sillä kyseessä on pelkästään pörssiin listautuneiden yhtiöiden osakkeita, joita kuluttaja voi hankkia. Välittäjien toiminta perustuu ostajien ja myyjien yhdistämiseen. Välittäjät eivät välttämättä itse omista osakkeita, mutta myyjät pääsevät alustalla myymään omia osakkeitaan ja halukkaat ostajat pääsevät ne alustalle hankkimaan.

Välittäjäpalveluissa osakkeiden hintaa on helppo seurata, joten oikea myyntihetki on helppo löytää.