Kryptovaluuttojen verotus 2022 - Kattava opas sijoittajille

Kryptovaluutat ovat digitaalisia varoja, joita voidaan ostaa ja myydä osakkeiden ja joukkovelkakirjojen tavoin. Viime vuosina niiden suosio sijoituskohteena on kasvanut valtavasti.

Kryptovaluutta sijoittamisen yleistyminen on lopulta johtanut siihen, että hallitukset ovat lisänneet niiden verotusta koskevaa sääntelyä.

Monet kryptovaluuttasijoittajat ovat kuitenkin hämmentyneitä veropolitiikasta, jota Suomen verottaja soveltaa Bitcoiniin ja muihin digitaalisiin varoihin. Tällä sivulla tuomme selkoa asiaan ja kerromme kaiken mitä sinun tulee tietää kryptovaluuttojen verotuksesta.

Kuinka Suomessa verotetaan kryptovaluuttoja?

1.1.2020 alkaen Verottaja on määritellyt erilaiset kryptovaluutat ja niiden myynnistä saadut voitot verotettavaksi tuloverotuksessa, vaikkei Verohallinto pidäkään Kryptovaluuttoja maksuvälineenä. Kryptovaluutoista tulee verotettavaa tuloa, kun niitä vaihdetaan ns. virallisiin valuuttoihin, tai, jos niitä vaihdetaan toiseen kryptovaluuttaan, tai, jos kryptovaluuttoja käytetään esineen, asian tai palvelun hankkimiseen.

Verottaja suosittelee pitämään kirjaa kaikista tapahtumista verotuksen helpottamiseksi. Niin ostoista kuin myynneistä, sekä esimerkiksi toisiin kryptovaluuttoihin vaihtamisesta, on syytä pitää kirjaa.

Myös erilaiset palkkiot ja kulut on syytä pitää kirjattuna, jotta tarpeen tullen ne ovat käytettävissä verotusta varten. Näiden selvittäminen voi nimittäin olla vaikeaa jälkikäteen suoritettuna.

Verottaja itse määrittelee virtuaalivaluutat omaisuudeksi, jotka ovat tuloverolain mukaan määriteltyä omaisuutta. Samalla se ei kuitenkaan virallista maksuvälinettä.

Kun virtuaalivaluuttoja käytetään missä tahansa tilanteessa, realisoituu niiden arvo verotettavaksi.

Kun virtuaalivaluuttoja verotetaan, ei ole verotuksen kannalta väliä, jäävätkö valuutat tämän tapahtuman jälkeen esimerkiksi kryptovaluutta-välittäjän hallinnoimalle tilille vai verovelvollisen omalle tilille. Virtuaalivaluuttoja verotetaan samalla tavalla myös, jos niillä ostetaan tai hankitaan tavaroita tai palveluita, tai, jos niitä vaihdetaan johonkin toiseen virtuaalivaluuttaan.

Tarkalleen ottaen Suomessa kryptovaluuttoja verotetaan pääomatulojen tavoin. Tämä tarkoittaa siis 30%:n veroastetta 30,000 euroon asti. Sen ylittävää osuutta verotetaan 34%:lla. Kryptovaluuttojen kohdalla Verottaja käyttää “FiFo”, eli “First in, First out” periaatetta, jolloin ensimmäisenä haltuun saadut virtuaalivaluutat myös käytetään ensimmäisenä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO 2019:42) mukaisesti virtuaalivaluuttoja pidetään tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omaisuutena.

Esimerkkinä Bitcoin ja verotus:

Kuvitellaan, että ostit bitcoineja muutama vuosi sitten 2,000 eurolla ja nyt myyt ne pois 10,000 eurolla. Mikäli oletetaan, ettei sinulla ole verovuoden aikana muita pääomatuloja, maksat veroja seuraavalla tavalla:

Maksat veroja siitä osasta, joka tässä tapauksessa on voittoa: 10,000€ – 2,000€ = 8,000€. Veroja tästä voitosta lasketaan kaavalla 8,000€ / 100 * 30 = 2,400€.

Muista kuitenkin huomioida kaikki kaupankäyntiin liittyvät kulut ja kustannukset, jotka saat vähentää verotuksessa.

Milloin verot pitää maksaa virtuaalivaluutoista?

Kryptovaluuttojen verotus kuuluu samaan kastiin kuin normaali palkansaantiin ja muuhun henkilökohtaiseen sijoitustoimintaan liittyväkin verotus. Verot tulevat siis maksettavaksi samaan aikaan muun verotuksen kanssa.

Voit ilmoittaa verotukseen tarvittavat tiedot joko paperilla saatuasi veroilmoituksen, tai OmaVero-palvelussa sähköisesti.

Kannattaa myös pitää yllä omaa kirjanpitoa, jotta todelliset kustannukset ja kulut voidaan vähentää voitoista. Kryptovaluuttojen kohdalla on myös mahdollista hakea ennakkoveroa.

Kryptovaluuttojen, kuten myös muiden pääomatulojen kanssa, sovelletaan 1,000 euron rajaa verovuosittain. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kaikki pääomatuloksi laskettavat tulot ovat yhteensä alle 1,000 euroa, ei niistä silloin tarvitse maksaa pääomatuloveroa.

Tähän 1,000 euroon lasketaan kryptovaluuttojen lisäksi myös mahdolliset osakkeet, rahastot ja muut omaisuuslajit.

Virtuaalivaluuttoihin sovelletaan siis tuloverolain mukaista pienten luovutusvoittojen verovapautta (TVL 48§:n 6 momenttia), joka mahdollistaa verovelvolliselle mahdollisuuden verovapaisiin luovutusvoittoihin 1,000 euroon asti verovuosittain.

Jos verotettavan luovutusvoiton määrä kuitenkin ylittää 1,000 euroa, verotetaan silloin luovutusvoitto kokonaisuudessaan.

Voiko kryptotappiot vähentää verotuksessa?

Kun verottajalinjaus muuttui vuonna 2019, tuli mahdolliseksi myös vähentää verotuksessa kryptovaluuttasijoittamisesta syntyneet tappiot. Aiemmin tämä ei ollut mahdollista, mutta kryptovaluuttoihin sijoittavat pitivät kiinni omista oikeuksistaan linjauksen muutokseen asti.

Missä ja koska voitot/tappiot on ilmoitettava verottajalle?

Voit ilmoittaa omaan verotukseesi liittyvät voitot sekä mahdolliset tappiot OmaVero-palvelussa netin kautta. Samalla voit ilmoittaa mahdolliset muut verotukseen liittyvät asiat. Jos haluat tehdä veroilmoituksen paperisena tai et pysty tekemään sitä netin kautta, voit käyttää 9A-lomaketta veroilmoituksen tekemiseen.

Nykyisin kryptovaluuttojen verotuksen kanssa on mahdollista hyödyntää ns. hankinta-meno-olettamaa. Veroilmoitus on tehtävä saman verovuoden aikana kuin saamasi voitto tai mahdollinen tappio realisoituu. Verohallinta haluaa lisäksi jokaisesta realisoitumisesta erillisen ilmoituksen.

Saako välityspalkkiot vähentää verotuksessa?

Verottajan antamien ohjeiden mukaan verotuksessa saa vähentää niin kauppoihin liittyvät välityspalkkiot kuin kustannuksetkin. Lisäksi myös esimerkiksi kryptovaluuttojen louhinnasta syntyvät kustannukset ja kulut on mahdollista vähentää verotuksessa.

Tällöin voit vähentää niin laitteiston hankintaan, kuin sen ylläpitoon, eli käytännössä sähköistä syntyvät kustannukset.

On kuitenkin kyettävä erittelemään mikä osa laitteistosta ja sähköistä on mennyt kryptovaluuttojen louhintaan. Jos siis käytät konettasi vain kryptovaluuttojen louhintaan, kannattaa hankkia mittari, jolla kykenet seuraamaan sen kuluttaman sähkön määrää.

Erikoistilanteet kryptovaluuttojen verotuksessa

Kryptovaluutat toimivat hieman tavallisista valuutoista poikkeavalla tavalla, joten joskus eteen tulee myös sellaisia tilanteita, jotka eivät ole ihan jokapäiväisiä. Näissä tilanteissa sijoittaja voi saada tuloja ilman vaihdantaa tai louhintaa. On hyvä olla varautunut tietämään miten kannattaa toimia tämänkaltaisen tilanteen eteen tullessa.

Vastaan voi tulla esimerkiksi tällaisia tilanteita, joihin on verottajalta erikseen saatu ohjeet:

ICO = Initial Coing Offering

ICO tarkoittaa tilannetta, jossa yritykset, jotka työskentelevät erilaisten kryptovaluuttojen parissa, hakevat rahoitusta. Tällöin käytännössä sijoitat rahaa kryptovaluuttoja vastaan. Jos saamasi kryptovaluutan arvo nousee, verotetaan tämä arvon nousu pääomatulona.
Mitä tämän verotukseen tulee, se katsotaan lähestulkoon samana asiana kuin kryptovaluuttojen osto kryptopörssistä. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että tähän sijoitettaessa realisoituneet tappiot eivät ole vähennyskelpoisia.

Kryptovaluuttalahjan verotus

Lahjavero on monelle tuttu erilaisista yhteyksistä, ja kryptovaluuttana annetun lahjan verotus toimii samalla tavalla. Se ei siis mene pääomatuloveron mukaisesti, vaan verotetaan lahjana.

Lahjaveroa varten pidetään kryptovaluuttojen verotusarvona niiden arvoa hetkellä, jolloin ne ovat siirtyneet lahjan saajan haltuun.

Veroilmoituksen lahjaverosta tekee lahjan saaja. Veroilmoitus on mahdollista tehdä OmaVero-palvelussa ja ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Tämän jälkeen Verottaja antaa päätöksen maksuun tulevista veroista.

Verohallinto on tehnyt sivuilleen helposti ymmärrettävät taulukot lahjaveroa varten, joista on mahdollista nähdä millä tavalla vero määräytyy. Verottaja on eritellyt kaksi veroluokkaa, jotka ovat lähisukulaiset (alhaisempi verotus) ja muut kuin lähisukulaiset (korkeampi verotus).

Jos lahjan tai lahjojen arvo saman henkilön antamana ylittää 3 verovuoden aikana yli 5,000 euroa, on niistä maksettava lahjaveroa. Lahjoja voi siis antaa myös useampia pienempiä, mutta jos niiden yhteisarvo ylittää 5,000 euroa, on silloin maksettava veroa.

Pelivoittojen verotus

Nykyaikana erilaiset internetissä toimivat pelit voivat tarjota palkintona myös kryptovaluuttoja. Kryptovaluuttoja voi saada vaikkapa voittamalla muut pelaajat tai jonkin haasteen, mutta myös esimerkiksi aktiivisuudesta tai muusta syystä.

Jos kotiutat saamasi voitot ulos pelistä, lasketaan tällöin kryptovaluutat realisoiduksi ja näin ollen saamastasi voitosta muodostuu verotettavaa pääomatuloa.

Kryptovaluuttojen jakaminen osinkona listaamattomasta yhtiöstä

Osakkeenomistajia palkitaan yhtiöiden toimesta joskus muillakin tavoin kuin perinteisinä osinkoina. Heitä voidaan esimerkiksi palkita uusien osakkeiden tai kryptovaluuttojen muodossa.

Tällöin osingon arvoksi määritellään se arvo, joka kryptovaluutalla on ollut sillä hetkellä, jolloin osakkeenomistajalla on ollut mahdollisuus nostaa osinko.

Listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotus tapahtuu samalla periaatteella kuin muukin osingonjako, eli verotuksellisesta näkökulmasta ne nähdään samana asiana. Listaamattomista yrityksistä saadut osingot jaetaan lisäksi kahteen eri luokkaan.

Yksi niistä on verotettava pääomatulo, ja toinen on veroton tulo. Näiden jako riippuu siitä minkä arvoinen saamasi kryptovaluutat ovat, sekä kuinka suuri arvo niillä on suhteessa omistamiesi osakkeiden arvoon.

Jos osinkoina saamasi kryptovaluuttojen arvo jää alle 8% omistamiesi osakkeiden arvosta ja saat osinkoja alle 150,000 euron arvoa vastaavan määrän, lasketaan tällöin verotettavaksi pääomatuloksi 25% saamiesi osinkojen arvosta ja 75% jää verottomaksi tuloksi.

Jos taas verovuonna saamiesi listaamattomien yritysten jakamien osinkojen arvo on yli 150,000 euroa, lasketaan verotettavaksi pääomatuloksi 85% ja verottomaksi tuloksi 15% osinkojen määrästä.

Näissä tapauksissa lasketaan pääomatuloveroprosentiksi joko 30% tai 34% riippuen saamiesi osinkojen määrästä.

Jos taas saamiesi osinkojen määrä ylittää 8% osakkeidesi arvosta, on tällöin puolestaan käytössä ansiotulo-osinko verotus, jossa 75% saamistasi osingoista on veronalaista ansiotuloa ja loput 25% ovat verotonta osinkotuloa. Tällöin verotettaessa käytetään omaa progressiivista tuloveroprosenttiasi.

Kryptovaluuttojen vaihto eri kryptovaluuttaan

Verotuksellisesta näkökulmasta kryptovaluuttojen vaihdossa on kyseessä vaihdantatilanne, jonka myötä realisoituu omaisuutta. Verotuksellisesti kyseessä on siis joko luovutusvoitto tai luovutustappio, riippuen siitä, onko kyseessä voitollinen vai tappiollinen kauppa. Tässä tilanteessa maksetaan veroja pääomatulojen verotuksen mukaisesti.

Verottajan ohjeet kryptovaluuttasijoittajalle

Verohallinto on seurannut kryptoalaa hyvin kiinnostuneena. Se on yksi iso syy, miksi se on halunnut selkeyttää tilannetta, laatimalla ohjeistuksia kryptovaluuttoihin sijoittaville.

Verottajan ohjeistus on tehty selkeyttämään, miten virtuaalivaluuttoja käsitellään henkilöverotuksessa, yritysverotuksessa, sekä arvonlisäverotuksessa.

Verottaja on halunnut tehdä tämän ohjeistuksen ja linjaukset, sillä virtuaalivaluuttoja tai niiden käyttöjä ei ole säännelty virallisesti muilla tavoin, vaan niiden välillä käytävää kauppaa tai vaihdantaa pidetään kuuluvaksi sopimusvapauden piiriin osapuolten välillä.

Verottajan laatima ohjeistus löytyy verottajan sivuilta ja verottaja päivittää ohjeistuksiaan aina tarpeen vaatiessa. Uusin versio ohjeistuksista on aina saatavilla vero.fi sivustolla, jolta löytyvät Verohallinnon ja verotukseen liittyvät kaikki tarpeelliset tiedot.

Vuoden 2018 muutos kryptovaluuttojen verotukseen

Vuoden 2018 veromuutos toi suuria muutoksia kryptovaluuttojen verotukseen. Ennen vuotta 2018 oli kryptovaluutoilla treidaaminen huomattavasti kannattavampaa ja helpompaa, sillä aiemmin kryptovaluuttojen vaihto toiseen kryptovaluuttaan ei vaikuttanut realisoivasti.

Ainoastaan kryptovaluuttojen vaihtaminen perinteiseen fiat-valuuttaan, eli siis esimerkiksi euroihin tai dollareihin, nähtiin realisoitavana tekona.

Verotuksen muutoksen jälkeen on treidaamisesta tullut huomattavasti kannattamattomampaa ja hankalampaa, sillä verotus lasketaan realisoituvaksi jokaisella kerralla, jolloin kryptovaluuttaa ostetaan, myydään tai vaihdetaan.

Vuonna 2018 tehty muutos myös toi suuren muutoksen tappioiden vähentämiseen verotuksessa. Silloin Verottaja muutti linjaustaan niin, ettei enää ollut mahdollista vähentää.

Käden vääntöä asiasta kuitenkin jatkettiin ja käytiin jopa korkeimman oikeuden kautta, jolloin vuoden 2019 lokakuusta alkaen uusi, kryptovaluuttasijoittajia paremmin palveleva, linjaus otettiin käyttöön ja tappioiden vähentäminen verotuksessa tuli jälleen mahdolliseksi.

Kuinka kryptovaluuttojen louhintaa verotetaan

Kun kryptovaluuttoja louhitaan, saavat louhijat yleensä palkkioksi kryptovaluuttoja, jotka verottaja tulkitsee tuloksi. Proof-Of-Work-menetelmää, eli tietokoneen laskentatehoa louhimiseen käytettäessä, tulkitaan saadut kryptovaluutat ansiotuloksi.

Proof-Of-Work-menetelmässä tietokoneet ratkaisevat matemaattisia ongelmia, joiden vaikeusaste kasvaa yhä vaikeammaksi kryptolouhijoiden ratkaistua niitä. Tällöin kryptoketjuun syntyy lisää kryptolohkoja.

Kun käyttäjä louhii kryptovaluuttoja, käyttää hän tietokonettaan työkaluna. Silloin Verottaja tulkitsee tietokoneen omistajan työntekijäksi ja tulo lasketaan ansiotuloksi. Louhittaessa kryptovaluuttaa, realisoituu saatu kryptovaluutta verotettavaksi tuloksi siinä tilanteessa, kun kryptovaluutta siirtyy louhijan hallintaan, kuten hänen omalle tililleen tai kryptolompakkoonsa.

Tällöin kryptovaluuttojen verotusarvoksi lasketaan se hetki, kun uusia kryptovaluuttoja tulee haltuun, eikä siinä vaiheessa, kun kryptovaluuttoja realisoidaan toiseksi krypto-, tai fiat-valuutaksi.

Jos louhija haluaa, on hänellä myös vaihtoehtona käyttää louhinta-ajalta keskikurssia. Keskikurssi voidaan laskea joko päivä- tai kuukausikohtaisesti.

Louhinta-ajalta on käytettävä kokonaisuudessaan samaa menetelmää, eli sitä ei voi vaihtaa kesken kauden. Kryptovaluuttojen arvon laskemiseen käytetään jonkin tunnetun kryptovaluuttapörssin kursseja, ja tätä samaa pörssiä on käytettävä laskenta-ajalta kokonaisuudessaan.

Proof-of-Stake vs. Proof-of-Work verotus

Proof-Of-Stake-menetelmää käytettäessä ketjun toimijoiden keskuudesta “Node”, eli “Validijoija”, saa “palkkaa” liittämällä lohkoketjuun uusia lohkoja. Yleensä vaaditaan, että “Noden” omistuksessa on jo valmiiksi tätä kyseistä kryptovaluuttaa.

Käytännössä Proof-Of-Stake-menetelmää käytettäessä jo olemassa olevalla kryptovaluuttaomaisuudella, voidaan kasvattaa omaisuutta entisestään.

Kuten Proof-Of-Work-menetelmässä, myös tässä tapauksessa realisoituu saatu kryptovaluutta verotettavaksi sillä hetkellä, kun kryptovaluutta siirtyy louhijan hallintaan.

Kannattaa muistaa, että jos pystyt erittelemään louhintaan käyttämäsi sähkön määrän, voit vähentää verotuksessa myös sähköön käytetyn rahan määrän. Louhintaan käytetäänkin usein paljon energiaa ja tästä syystä verovähennys on hyvä hyödyntää.

Yrityksen omistamien kryptovaluuttojen verotus

Osa yrityksistä on alkanut hyödyntämään kryptovaluuttoja liiketoiminnassaan, jonka vuoksi yritysten on syytä olla tietoisia siitä, miten kryptovaluuttojen verotus toimii liiketoiminnassa.

On olemassa yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu esimerkiksi vaikkapa kaupankäyntiin kryptovaluutoilla, niiden louhimiseen, tai niitä voidaan käyttää liiketoiminnassa muulla tavoin, kuten esimerkiksi vastaanottamaan maksuja asiakkailta, tai vaikkapa ostamalla niitä itselleen sijoitukseksi.

Yritykset maksavat yksityishenkilöiden tavoin veroja kryptovaluuttojen arvonnoususta, kun niitä käytetään vaihdantatilanteessa. Yritykset voivat myös vähentää mahdolliset tappiot, joita syntyy liiketoiminnassa kryptovaluuttojen kanssa.

Mahdollisia verotuksessa vähennettäviä kuluja ovat myös sellaiset kulut, jotka liittyvät kryptovaluuttojen hankkimiseen tai säilyttämiseen esimerkiksi kryptovaluuttalompakossa.

Jos yrityksen liiketoiminta perustuu kaupankäyntiin virtuaalivaluutoilla, lasketaan se elinkeinotoiminnaksi. Tällöin elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien täyttyessä pidetään kryptovaluuttoja vaihto-omaisuutena, jolloin mahdollinen arvonnousu lasketaan veronalaiseksi tuloksi, ja mahdollinen arvonlasku puolestaan verovähennykseen kelpaavaa tappiota.

Bitcoin-treidaajien verotus

Kryptovaluutoilla kaupankäyminen on verotuksen kannalta tapahtumakohtaisesti verotettavaa, joten tapahtumat realisoituvat jokaisessa myynti-, osto-, tai vaihtotapahtuman yhteydessä, jolloin mahdollinen arvonmuutos verotetaan.

Kryptovaluutoilla treidaaminen on suhteellisen paljon työtä vaativaa, ja on suositeltavaa pitää kirjaa sekä myyntihetkien että ostohetkien aikana olleista hinnoista, jotta voidaan laskea ja todentaa kaikkien tapahtumien mahdolliset arvon nousut tai laskut.

Hintojen muutokset voivat olla vaikeammin laskettavissa myöhemmin, joten kaupoista on syytä pitää kirjaa ajantasaisesti. Myös Verottaja muistuttaa kryptovaluuttojen omistajia kirjanpitovelvollisuudesta, joka kannattaa muistaa.

Kryptovaluutta verotus - muistilista

Vaikka Euroopan unioni ei ole ottanut selvää kantaa Bitcoinin oikeudelliseen asemaan kaupankäyntivälineenä, se on päättänyt, että fiat-rahan muuntaminen Bitcoiniksi ei kuulu arvonlisäverotuksen piiriin.

Tuotteiden ja palveluiden vaihtoon liittyvät liiketoimet ovat arvonlisäveron ja tuloveron alaisia, mutta kryptovaluutat ovat laillisia lähes kaikkialla EU:ssa. Bitcoin ja muut kryptovaluutat luokitellaan Euroopan unionissa hyväksyttyihin rahoitusvälineisiin (QFI).

Kun maksat veroa kryptosta, on muutamia asioita, jotka on hyvä pitää mielessä.

Ennen kaikkea on muistettava, että kunkin maan veroviranomaiset pitävät kryptoa hyödykkeenä tuloverolainsäädännön kannalta. Pääomavoitot lasketaan transaktioiden tuottamista tuloista. Näin ollen, jos kryptovaluuttoja verotetaan, se tapahtuu pääomatuloverotuksen nojalla.

Kryptovaluuttojen verokanta vaihtelee 0 prosentista 50 prosenttiin riippuen siitä, miten käytät kryptovaluuttoja ja mihin ne sijoittuvat sijoitusomistuksissasi.

Seuraavassa on tärkeimmät suositukset, jotka on syytä pitää mielessä kryptoverojen osalta:

1. Varmista, että ilmoitat kryptosijoituksistasi aiheutuvat verot

Verottajat ympäri maailmaa ovat alkaneet kiinnittää huomiota henkilöihin, jotka käyvät kauppaa kryptovaluutoilla tai sijoittavat niihin. On tärkeää, että ilmoitat kryptovaluuttaomistuksistasi ja säilytät täydellisen avoimuuden, jotta vältät joutumasta veroviranomaisten huomion kohteeksi.

2. Pidä kirjaa kaikista kryptotransaktioistasi

Perusteellinen kirjanpito tekee kryptovaluuttojen veroraportoinnin seurannasta paljon yksinkertaisempaa. On ratkaisevan tärkeää seurata jokaista digitaalisen omaisuuden transaktiota, jonka olet tehnyt tai tulet tekemään tulevaisuudessa.

3. Ilmoita verot myös tappioiden jälkeen

Koska kryptomarkkinat ovat arvaamattomat, on yleistä kärsiä myös tappioita. Monilla lainkäyttöalueilla veronmaksajat voivat kuitenkin siirtää tappionsa eteenpäin, minkä vuoksi ne on tärkeää raportoida voittojen ohella.

4. Muista, että airdrops ja hard forks voidaan verottaa

Tutustu asuinpaikkasi lainkäyttöalueella voimassa oleviin ilmaiseksi saatuihin kryptokolikoihin (airdrops) sekä kryptovaluuttojen jakautumista (hard forks) koskeviin vaatimuksiin. Voit myös konsultoida asiantuntijoita varmistaaksesi, miten voit tarvittaessa ilmoittaa saamasi airdropsin lisätulona.

Kryptovaluuttojen verotus eri maissa

Euroopan Unionissa kryptovaluuttojen verokohtelu vaihtelee maittain. Pääomatulovero vaihtelee 0-50 prosentin välillä maasta riippuen.
Seuraavassa luettelossa on esitelty verotasot eri maissa:

Maat

Saksa

0 - 45 %

Iso-Britannia

10-20 %

Ranska

19 %

Espanja

19-23 %

Puola

19 %

Romania

10 %

Hollanti

30 %

Belgia

33 %

Tšekki

15 %

Kreikka

15 %

Portugali

0

Ruotsi

30 %

Unkari

30,5 % (15 % vuodesta 2022 alkaen)

Itävalta

jopa 55 %

Serbia

20 %

Sveitsi

22-44 % kantoonista riippuen

Bulgaria

10 %

Tanska

53 %

Slovakia

19-25 %

Norja

22 %

Irlanti

33 %

Kroatia

12 % (18 %, jos asut Zagrebissa)

Liettua

0 - 15 %

Slovenia

25 %

Latvia

20-31 %

Viro

20 %

Malta

verovapaa

Islanti

20 %

Yhteenveto

Kryptovaluutat ovat vähitellen tulossa yhä suositummiksi, ja monet organisaatiot alkavat hyväksyä niitä. Useimmat hallitukset suhtautuvat niihin kuitenkin edelleen melko varovaisesti.

Lähivuosina on silti odotettavissa monia muutoksia ja edistysaskeleita, joiden avulla kryptovaluuttoja koskeva veropolitiikka vakiintuu.

Nyt kun tiedät, kuinka paljon veroja sinun on kryptovaluutoista maksettava, on aika aloittaa sijoittaminen kryptovaluuttoihin. Jos et ole varma, mistä ostaa, tutustu kryptopörssien vertailualustaan.

Se auttaa sinua valitsemaan tarpeisiisi parhaiten sopivan kaupankäyntialustan kysymällä muutaman yksinkertaisen kysymyksen.

Usein kysytyt kysymykset kryptovaluuttojen verotuksesta

Sijoittaja joutuu maksamaan veroja 30% 30,000 euroon saakka ja 34% 30,000 euron ylittävältä osuudelta.
Maksat verosi kunkin vuoden lopullisessa verotuksessa.
Verohallinnon nykyisten ohjeiden mukaan tappiot ovat verovähennyskelpoisia.
Lahjoitetuista kryptovaluutoista maksetaan lahjavero, mikäli summa ylittää lahjaveron minimirajan.